Zbiornik do magazynowania ropy naftowej dla PKN Orlen

Pojemność zbiorników: 50 tys. m3
Wartość kontraktu: 104.8 mln zł netto

W dniu 5 kwietnia 2023 roku Mostostal Płock podpisał umowę z PKN Orlen na demontażu istniejącego zbiornika wraz z infrastrukturą oraz budowę nowego zbiornika o pojemności 50.000 m3 do magazynowania ropy naftowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.: separatorem ścieków, systemami wodnokanalizacyjnymi oraz budynkiem rozdzielni wraz z trasami zasilającymi i wyposażeniem.

Wartość umowy: 104.8 mln zł netto;
Termin płatności: 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wybrane realizacje