Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Ochrona danych osobowych w Mostostal Płock S.A.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

I. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, 09-400 Płock (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.mostostal-plock.pl lub pisząc na adres e-mail: sekretariat|mostostal-plock.pl| |sekretariat|mostostal-plock.pl. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się również z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod|mostostal-plock.pl| |iod|mostostal-plock.pl.

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Tobą umowy oraz wykonywania obowiązków i uprawnień Administratora z niej wynikających, jak również w celu umożliwienia Administratorowi zabezpieczenia i dochodzenia wobec Ciebie roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych po zakończeniu realizacji umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla zapewnienia Administratorowi możliwości zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub wykonaniem niektórych jej postanowień.
Twoje dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez nas umowy, chyba że obowiązek przechowywania Twoich danych przez Administratora przez dłuższy okres wynika wprost z właściwych przepisów prawa.

III. Informacja o odbiorcach danych

Jeżeli jesteś wobec Administratora podwykonawcą w związku z zawartą przez Administratora umową o roboty budowlane, Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom, wobec których Spółka jest zobowiązana do przekazania danych swoich podwykonawców na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii Twoich danych;
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Twoich danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie Twoich danych, które okażą się niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych;
 • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • prawo do przeniesienia Twoich danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych i oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Twoich danych bezpośrednio innemu administratorowi);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - przeciwko przetwarzaniu Twoich danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Przysługujące Ci prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) możesz zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Inspektora Ochrony Danych lub bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

V. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec Ciebie, jak również nie są poddawane operacjom profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki jest Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Targowa 12, 09-400 Płock (dalej: Administrator). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod|mostostal-plock.pl| |iod|mostostal-plock.pl.

II. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 406³ KSH.

III. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach:

 1. umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. (art. 406³ § 1, 2 , 4 i 5 KSH);
 2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje spółki Mostostal Płock S.A. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Mostostal Płock S.A., w szczególności:
  1. wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Mostostal Płock S.A. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 11 i 2 KSH);
  2. realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
  3. obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
  4. d) obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych

Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania.

V. Udostępnianie danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze (w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy). Pani/Pana dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdy posiada Pani/Pan co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej, osobom podlegającym wpisowi do księgi akcyjnej przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3.  prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Profilowanie

Dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są poddawane operacjom profilowania.

VIII. Podstawa żądania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt III powyżej.