Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

lp Nazwa l. akcji % akcji l. głosów % głosów data ostatniej zmiany
1 Mostostal Warszawa s.a. - inf. z dn. 17.01.2018 r. 973 857 48,69 1 240 905 53,21 17.01.2018
2 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.(OFE PZU "Złota Jesień" S.A.)
- inf. z dn. 16.04.2013 r.
155 613 7,78 155 613 6,67 21.07.2020
3 Pozostali 870 530 43,53 933 785 40,12 01.09.2022

Struktura kapitału zakładowego

lp Rodzaj akcji i seria l. akcji % kapitału l. głosów % głosów na WZ data rejestracji prawo do dywidendy
1 Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu 5:1 83 069 4,15 415 345 17,81    
  Serii A         11.XII.92 1.I.93
  Serii B         30.III.98 1.I.98
2 Akcje na okaziciela serii A i B (po konwersjach) 233 866 11,69 233 866 10,03    
  Serii A         11.XII.92 1.I.93
  Serii B         30.III.98 1.I.98
3 Akcje na okaziciela serii C 1 683 065 84,15 1 683 065 72,16 22.VII.98 1.I.98
  Ogółem 2 000 000 100,00 2 332 276 100,00    

Wartość nominalna każdej akcji emitenta wynosi 10 PLN.