Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 16/2023 - Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

19 kwietnia 2023

Zarząd spółki Mostostal Płock S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję dotyczącą rekomendacji w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 2 761 627,97 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 97/100).

Rada Nadzorcza rekomenduje podzielić wskazany wyżej zysk w następujący sposób:

a) na kapitał zapasowy – kwota 220 930,24 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 24/100),
b) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100), tj. po 0,80 zł (słownie: zero złotych 80/100) na jedną akcję,
c) na kapitał rezerwowy (z dalszym przeznaczeniem na inwestycje) – kwota 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
d) na pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota 440 697,73 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 73/100).

Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2022, w tym ustalenie dat dnia dywidendy i dnia jej wypłaty, należy do Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Mostostal Płock S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne