Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport RB24 - Raport bieżący nr 24 z dnia 24.09.2020

24 wrzesień 2020

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 24.09.2020 r. (godz. 11:33)
Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.
Zarząd Spółki Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż, w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) (dalej: „Ustawa”) z dniem 1 marca 2021 moc wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej wygaśnie.
W związku z powyższym działając na podstawie z art. 16 Ustawy Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 12, 09-400 w Płocku, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim z wymaganych przez przepisy prawa.