Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 6/2021 K - Korekta Raportu Bieżącego 6/2021

27 maj 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021 z dnia 26 maja 2021 r. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską w §3 projektu Uchwały nr. 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2020. W uchwale "Dzień dywidendy ustala się na 08 czerwca 2021 r." zastępuje się "Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca 2021 r.". Pozostałe uchwały nie ulegają zmianie. Spółka w załączeniu przesyła plik z projektami uchwał.