Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 2/2021 - Podpisanie umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

01 marzec 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 01 marca 2021 r Spółka podpisała z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie jako Towarzystwem (Gwarantem) Umowę Generalną o Gwarancje Ubezpieczeniowe, której przedmiotem jest udzielanie na podstawie wniosków Spółki następujących rodzajów gwarancji:
1) zapłaty wadium,
2) należytego wykonania kontraktu,
3) usunięcia wad i usterek.
Łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich udzielonych i niewygasłych gwarancji, wydanych
na podstawie niniejszej umowy, zwana dalej „limitem gwarancyjnym” wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.