Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 1/2022 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

19 stycznia 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022r.:

Raporty kwartalne (SA-Q):

I kwartał: 30.05.2022 r.

III kwartał: 29.11.2022 r.

Raport półroczny (SA-P):

30.09.2022 r.

Raport roczny za 2021 r. (SA-R):

29.04.2022 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2021 r. i drugi kwartał 2022 r. zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.