Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport nr 1/2021 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

29 styczeń 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka”) zgodnie z przepisem § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty kwartalne (SA-Q):
• I kwartał 2021 roku – 28.05.2021 r.
• III kwartał 2021 roku – 29.11.2021 r.
Raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30.09.2021 r.
Raport roczny za 2020 rok – 30.04.2021 r.
Jednocześnie Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z przepisem § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz za II kwartał 2021 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe