Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 7/2023 - Podpisanie Umowy z Naftoremont - Naftobudowa Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku

27 lutego 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) po otrzymaniu stosownych dokumentów informuje, że Spółka podpisała (jako Podwykonawca) ze spółką pod firmą Naftoremont - Naftobudowa Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku (jako Wykonawcą) Umowę podwykonawczą na prefabrykację i montaż 4 zbiorników (2 zbiorniki 5 000m3 i 2 zbiorniki 10 000 m3 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie prac inżynierskich, zakup, budowa i uruchomienie Projektu Hydrokrakingu Olejów Bazowych” realizowanego na rzecz LOTOS OIL sp. z o.o.

Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 29 tygodni od daty przekazania fundamentu ostatniego zbiornika co powinno nastąpić nie później niż dnia 20.04.2023 r.

Wartość umowy wynosi 19,75 mln zł netto.

Okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały – 39 miesięcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ramach Gwarancji Należytego Wykonania Umowy oraz 5% wartości wynagrodzenia netto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ramach Gwarancji Usunięcia Wad i Usterek.

Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

W ocenie Zarządu powyższa Umowa, ze względu na jej wartość, może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.