Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 27/2023 - Zawarcie umowy z METROSTAV DIZ s.r.o.

07 listopada 2023

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka podpisała (jako Wykonawca) ze spółką pod firmą METROSTAV DIZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (jako Zleceniodawcą) Umowę o dzieło na wykonanie prac budowlano –montażowych w branży budowlanej w ramach projektu pn. „Odnowienie możliwości magazynowania paliw w Bazie ĆEPRO – Hnevice – w zakresie prefabrykacji i montażu sześciu zbiorników stalowych każdy o pojemności 10 000 m3.” dla Inwestora – spółki pod firmą ĆEPRO a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska.

Termin zakończenia i rozliczenia umowy: 01.10.2025 r.

Wartość umowy wynosi 31,25 mln zł netto.

Okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy,

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowi gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa o wartości 12% wynagrodzenia netto, przy czym na okres gwarancji technicznej zabezpieczenie ulega ograniczeniu do 5% wartości wynagrodzenia netto.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia każdej faktury do siedziby Zleceniodawcy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.