Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 17/2021 - Podpisanie umowy z Bankiem PeKaO S.A. o wielocelowy limit kredytowy

25 sierpnia 2021

Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. Spółka podpisała z Bankiem PeKaO S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie umowę o wielocelowy limit kredytowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł, z okresem dostępności do 30.06.2023 roku.

Spółka może wykorzystywać limit w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł oraz w formie bankowych gwarancji: wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania umowy, w obrocie krajowym i zagranicznym do łącznej kwoty 15 000 000,00 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez Bank,

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Spółki,

- hipoteka umowna łączna do kwoty 15 000 000,00 zł na nieruchomości Spółki,

- gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.