Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 16/2021 - Podpisanie umowy generalnej o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych

24 sierpień 2021

„Zarząd Mostostal Płock S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r Spółka podpisała z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Gwarant”) z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Generalnej o Udzielanie Ubezpieczeniowych Gwarancji Kontraktowych, którego przedmiotem jest udzielanie na podstawie wniosków Spółki następujących rodzajów gwarancji: 

1) zapłaty wadium,

2) należytego wykonania kontraktu,

3) usunięcia wad i usterek.

Łączna suma gwarancyjna z tytułu wszystkich udzielonych gwarancji, wydanych na podstawie niniejszej umowy, zwana dalej „limitem gwarancyjnym” wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

Limit obowiązuje do 18.08.2022 roku. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Gwaranta jest 5 weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.”