Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 14/2022 - szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2022 r.

23 sierpień 2022

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za I półrocze 2022 r.:

Jednostkowe dane finansowe:
- przychody ze sprzedaży: 117 645 tys. PLN,
- zysk brutto ze sprzedaży: 6 368 tys. PLN,
- zysk netto: 2 831 tys. PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe są przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta i mogą się różnić od  danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w jednostkowym sprawozdaniu za I półrocze 2022 r.