Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Raport bieżący nr 1/2024 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

10 stycznia 2024

Zarząd Mostostal Płock S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.:

1. Raporty kwartalne:
- I kwartał 2024: 30.05.2024 r.
- III kwartał 2024: 29.11.2024 r.
2. Raport półroczny za 2024 r.: 30.09.2024 r.
3. Raport roczny za 2023 r.: 30.04.2024 r.

Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2023 r. i drugi kwartał 2024 r., zgodnie z § 79 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.