Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komentarz do wyników za III kwartały 2021 r.

22 listopada 2021

Za III kwartały 2021 r. Mostostal Płock S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 120 018 tys. PLN i wypracowała zysk brutto w wysokości 14 813 tys. PLN.

W III kwartale 2021 r. Spółka zawarła nowe kontrakty o łącznej wartości 146 470 tys. PLN. Portfel zamówień zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych miesiącach na poziomie zbliżonym do średnie z dziewięciu miesięcy 2021 roku. Emitent pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń oraz nad dywersyfikacją portfela zamówień i klientów.

Na dzień 30 września 2021 r. Mostostal Płock S.A. dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 29 760 tys. PLN, które wraz z dostępną linią kredytową w rachunku bieżącym pozwalają w pełni i bezpiecznie finansować działalności operacyjną oraz w części zaplanowane inwestycje.

Na dzień 30 września 2021 r. kapitał własny Mostostal Płock S.A. wyniósł 38 333 tys. zł. Potencjał kadrowy, obejmujący zespół wykwalifikowanych pracowników i siły własne, pozwala na sprawną realizację zadań Spółki.

Naszymi celami na czwarty kwartał 2021 r. jest utrzymanie rentowności realizowanych projektów na obecnym poziomie, dalszy wzrost i dywersyfikacja portfela zamówień i klientów oraz realizacja zamierzeń inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za III kwartał 2021 r. dostępne jest na stronie internetowej Mostostal Płock SA w zakładce Raporty Okresowe.