Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komentarz do wyników za I półrocze 2021 r.

17 sierpnia 2021

Mostostal Płock S.A. w I półroczu 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 82 192 tys. zł oraz zanotowała zysk netto w kwocie 10 453 tys. zł.

W I półroczu 2021 r. zawarliśmy nowe kontrakty o łącznej wartości 29 131 tys. zł. Portfel Spółki zapewnia uzyskiwanie przychodów w kolejnych miesiącach na poziomie zbliżonym do 2020 roku. Emitent pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń oraz nad dywersyfikacją portfela.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Mostostal Płock S.A. dysponujemy środkami pieniężnymi w kwocie 19 172 tys. zł., które wraz z dostępną linią kredytową w rachunku bieżącym pozwalają w pełni i bezpiecznie finansować działalności operacyjną oraz w części zaplanowane inwestycje.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kapitał własny Mostostal Płock S.A. wyniósł 34 343 tys. zł. Potencjał kadrowy, obejmujący zespół wykwalifikowanych pracowników i siły własne, pozwala na sprawną realizację zadań Spółki.

Naszymi celami na drugie półrocze 2021 r. jest dalszy wzrost i dywersyfikacja portfela zamówień oraz realizacja zamierzeń inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za I półrocze 2021 r. dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Płock SA w zakładce Raporty Okresowe