Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komentarz do wyników za 2021 r.

06 kwietnia 2022

Za 2021 r. Mostostal Płock S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 178 182 tys. PLN i wypracowała zysk brutto w wysokości 21 283 tys. PLN.

W 2021 r. Spółka zawarła nowe kontrakty o łącznej wartości 182 651 tys. PLN. Emitent pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń oraz nad dywersyfikacją portfela zamówień i klientów.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Mostostal Płock S.A. dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 32 188 tys. PLN, które wraz z dostępną linią kredytową w rachunku bieżącym pozwalają w pełni i bezpiecznie finansować działalności operacyjną oraz w części zaplanowane inwestycje.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał własny Mostostal Płock S.A. wyniósł 43 137 tys. zł. Potencjał kadrowy, obejmujący zespół wykwalifikowanych pracowników i siły własne, pozwala na sprawną realizację zadań Spółki.

Naszymi celami na 2022 r. jest utrzymanie rentowności realizowanych projektów na obecnym poziomie, dalszy wzrost i dywersyfikacja portfela zamówień i klientów oraz realizacja zamierzeń inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za 2021 r. dostępne jest na stronie internetowej Mostostal Płock SA w zakładce Raporty Okresowe.