Mostostal Płock jest w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa

Komentarz do wyników Mostostal Płock S.A. za 2020 r.

23 kwietnia 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Mostostal Płock S.A. skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

W 2020 roku Mostostal Płock S.A. wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 96 829 tys. PLN i wypracowała zysk brutto w wysokości 5 747 tys. PLN (5 272 tys. PLN w 2019 roku). Zysk ze sprzedaży wyniósł 7 573 tys. PLN (6 582 tys. PLN w 2019 roku), pozycja gotówkowa Firmy na koniec 2020 roku utrzymała się na poziomie ponad 9 mln PLN, co w połączeniu z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe lata Zatrudnienie utrzymuje się poziomie około 300 pracowników, podobnie jak w 2019 roku.

Wartość portfela zleceń Mostostal Płock S.A. na koniec 2020 r. wyniosła 118 mln PLN, co w kolejnym roku zapewnia przychody na poziomie nie niższym niż w roku biegłym.

Aktywna, a jednocześnie rozważna polityka ofertowania, pozwoliła na pozyskanie w 2020 roku kontraktów w obszarze Oil&Gas, o łączonej wartości 178 mln PLN (wartość robót przypadająca dla Mostostal Płock S.A. wynosi 89 mln PLN). 

Wyzwaniem dla Spółki na kolejny rok będzie utrzymanie braku wpływu stanu pandemii wywołanej SARS-CoV-2 na osiągane wyniki, poprzez stały monitoring jego oddziaływania na bieżącą działalność i podejmowanie adekwatnych działań. W celu zmniejszenia tego ryzyka, Mostostal Płock S.A. jako spółka Grupy Mostostal Warszawa wdrożyła instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów. 

W naszej ocenie możliwe jest, że skutki epidemii wywierać będą dalszy wpływ na liczbę ogłoszonych i rozstrzyganych przetargów w roku 2021, a także na wyniki, sytuację finansową i gospodarczą spółki. Nabyte doświadczenia i potwierdzone w minionym roku zdolności adaptacyjne spółki pozwalają na optymizm co do odporności naszych struktur na nieprzewidywalność sytuacji.

Celem Mostostal Płock S.A. na najbliższe lata jest utrzymanie poziomu kontraktacji adekwatnego do potencjału spółki oraz modernizacja majątku produkcyjnego.

Sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za 2020 rok dostępne jest na stronie internetowej Mostostalu Płock w zakładce Raporty Okresowe .